FANDOM


De: Alexandre Xavier Casanova Domingo <pracrito(a)yahoo.es>

À: auxilingua(a)gmail.com, auxlang(a)listserv.brown.edu, iallist(a)yahoogroups.com, tinico(a)yahoogroups.com

Date: 13 sept. 2005 08:25

Objet: la ikuso ou fasilinguo non esan inventata fa mio.

salutos ba las konordinantos de la pajino interneta
"Auxilinguas", adreso
http://www.bowks.net/worldlang/aux/mainpage.html
vosos indikan eroramente alkunas datos sur la ikuso.
vosos dican: "tinico / tino / fasilinguo /
fasilinguico (Alexandre Xavier Casanova Domingo)
2001-2003".
unesmamente, mio nuancon ke, oji, la nomo plus precisa
para kuesta planlinguo esan "ikuso" (ou "icuso", se
ono usan la letro "c" como sustitutasiono de la letro
"k"). la nomos "tino", ou "tiniko", oji, denominan
plus la atitudo cienca esperimenta dentro la
planlinguistiko (una atitudo sin dogmos ni relijiono)
ke kuesta planlinguo, la ikuso, kualo aparin komo una
resultato de kuesta atitudo. ma altras planlinguos,
komo la ulango ei la roimakoiko, inoltre tenan sua
orijino en la tino, en la atitudo laika, esperimenta
ei senpre reformabla otur las planlinguos.
la autentika eroro esan dicar ke mio esan la kreanto
ou la autoro de kuesta planlinguo, la ikuso.
non. mio, sinplamente, esan una animanto de la
planlinguo, una proponanto ei, evidentamente, una
frekuenta usanto de kuesta planlinguo.
la ikuso evitin ei evitan la personismo. ninkuna
parolanto de la ikuso, mu tanpoko mio! diritan fiksar
ei kontrolar las normos ou las formos de kuesta
planlinguo; la ikuso non aceptan akademios ni eruditos
esklusivas.
la ikuso esan una planlinguo anonima ei kolektiva.
sur la intervalo tenpa "2002-2003", mio nuancon ke la
ikuso esan usata inoltre nun, ei kon inportantas
kanbios desde la komencimento de kuesta planlinguo;
eksenplamente, la konjugaciono verba esin abandonata
jeneralamente, en favoro de una sistemo verba analisa
simila ba la sistemo de la angliko (English) o ba la
sistemo de la linguo franka nova (Lingua Franca Nova).
eske dove esan las limitos inter la ikuso ei altras
planlinguos? por la naturo frankamente fleksabla ei
antidogmoja de la ikuso, non eksistan nin posiblan
eksistar limitos klaras.
ma, jeneralamente parolando, ono posiblan ei diritan
dicar ke eksistan alkunas rasgos tipas de la ikuso ou
de planlinguos, plandialektos, ecetera, similas ba la
ikuso.
uno: sociolinguistikamente, la planlinguo esan usata
para aferos praktikas ei non para parolar sur la
propra planlinguo ou sur gramatiko. tipamente, eto
esan una planlinguo de komerco ei de cienco ou
tekniko, dove non eksistan plus diskutasionos sur
ortografio, gramatiko, ecetera, kuanto las necesatas
para interkonprenar facilamente. la poesio ou la
literaturo de fikciono esan usos poko frekuentas de la
ikuso.
duo: la ortografio esan konpletamente fonetika, sin
digrafos ni difonos.
trio: la morfosintakso esan aislanta ei posiciona, sin
deformar las radikos semantikas, senpre trasparentas
en las parolos konponatas.
kuatro: la vokabularo esan la tipa vokabularo de las
euroklonos, ma kon inportantas kontribuasionos desde
linguos non europokcidentas.
cinko: dentro kuesta planlinguo non interesan la
formo, sino la mesajo espresata via la formo. por
kuesto, non eksistan rijideso de formos ei la linguo
evolucionan fluamente segon las necesos ei interesos
de suas parolantos.
kuesta mesajo esan eskribata, naturamente, via la
propra linguo pe kualo mio deskriban: la ikuso.
amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo
Domingo (Alexandre Xavier Casanova Domingo).
Noto: "Pracrito" non esan una seudonimo, sino una
indikatoro de imeilo (kuriero elektronika). mio senpre
indikan mia nomo autentika. se ono non lekturan mia
nomo en la fino de mias mesajos, kuesto non esan
respondeso mia.
una listo utila para usar la ikuso esan la listo "tinico", con adreso interneta http://es.groups.yahoo.com/group/tinico/